פיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים

בסקירה זו נדונות ההצדקות התאורטיות הנוגעות לקיומו של פיתוח מקצועי של מורים בסביבת בית הספר ובאמצעות מורים מובילים.

הסקירה פותחת בתיאור ביקורות המושמעות בספרות כנגד פיתוח מקצועי "מסורתי" של מורים ודיון בהן. ביקורות אלה נסבות על חוסר שביעות הרצון של מורים מהשיטה המסורתית של פיתוח מקצועי, על חוסר האפקטיביות של שיטה זו בניסיונה לחולל שינוי חיובי בפרקטיקות ההוראה ולתרום לשיפור הישגי התלמידים, על היעדר השליטה והפעלנות ( agency ) של מורים בכל הקשור אליה ועל אי-התאמתה למקצוע ההוראה.

בחלק השני של הסקירה מוצגים הטיעונים המצביעים על האופן שבו פיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים נותן מענה לביקורות אלה ועל יתרונותיה של שיטה זו, כדלקמן: מודל הפיתוח המקצועי בהובלת המורים מתאים יותר לאופן שבו מבוגרים לומדים; הוא מעודד שליטה ופעלנות ( agency ) של מורים בתהליך הלמידה שלהם עצמם; הוא מוביל ללמידה מקצועית יותר ומותאמת יותר למקצוע ההוראה; הוא מאפשר שיתוף פעולה רב יותר בין מורים במסגרת תהליך הלמידה; הוא משקף הקצאה יעילה יותר של משאבים לנושא הפיתוח המקצועי של מורים.

החלק השלישי של הסקירה עניינו האתגרים העומדים לפתחה של מתודה זו של פיתוח מקצועי, ובמיוחד המחלוקות הקיימות בספרות, בין השאר, בנושאים הבאים: אופני פעולתה של המתודה, העשויים להכתיב את יעילותה; יכולתם של מורים מובילים לפעול במסגרת האילוצים התשתיתיים, התרבותיים והניהוליים שבמסגרתם הם משולבים; מידת שיתוף הפעולה שהם יזכו לקבל מקרב המורים המתכשרים ועוד. 

עוד מאמרים ממרכז משאבים