מחוז דרום

מהלך "השקפה – מורים מובילים" פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז.

מטרת המהלך במחוז היא שיפור הלמידה בכיתות באמצעות שיפור מתמשך של ההוראה. שיפור ההוראה במסגרת המהלך מושג באמצעות למידה והתפתחות מקצועית מתמשכת של מורים בקהילות למידה בית-ספריות, בשיתוף עם מורים עמיתים.

בשנת הלימודים תשע"ח פועלים במסגרת המהלך 85 מורים/ות, המובילים קהילות למידה בית-ספריות ב-27 בתי ספר. המורות המובילות זוכות להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מדריכות מחוזיות ושל מנחים מטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון.

את מהלך השקפה במחוז מובילים זאב אלדר, המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז, וצופיה כהן ואילנית שוורץ, רכזות השקפה במחוז.

המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון, בהובלת פרופ' אדם לפסטיין, ד"ר דנה ודר וייס וד"ר איתי פולק מלווה את המהלך ומובילה פיתוח ידע, כלים ומחקר. שירלי עופר מתאמת אקדמיה ובתי הספר.

תפיסת מהלך השקפה במחוז דרום

מהלך השקפה במחוז דרום משלב בין שני רכיבים: פיתוח מקצועי המבוסס על שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית, והתמקדות בתחומים הנמצאים במקום גבוה בסדר העדיפויות של המחוז.

שיח פדגוגי פורה – המהלך מתבסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. במהלך ההוראה המורה נדרשת להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. הדרך לפתח ולשכלל את היכולות הנדרשות היא למידה מקצועית מתמשכת של מורות באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית, שאלה מאפייניו:

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה
 • מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים, ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה
 • נוקט עמדה חקרנית; שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות
 • כן ומאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לבין אתגור של רעיונות
 • ממסגר בעיות באופן שמזמן פעולה
 • כולל נקודות מבט מרובות ומתח פורה ביניהן

מיקוד בנושאים מרכזיים למחוז 

קהילות השקפה במחוז דרום מתמקדות בחמישה נושאים שנבחרו על ידי המחוז בדיאלוג עם בתי הספר ושותפי תפקיד נוספים: מתמטיקה, שפה, הערכה, שיח דיאלוגי ומוטיבציה. המיקוד מתבטא הן בהכשרת המורים המובילים, המתבצעת בקבוצות הנושא, הן בנושאי הקהילות הבית-ספריות שהמורים המובילים מנחים.

במסגרת ההכשרה קהילות המורים המובילים מונחות על ידי שני מנחים: מנחה מטעם המחוז, המתמחה בתחום התוכן של הקהילה, ומנחה מטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה, המתמחה בקידום שיח פורה בקהילות. השילוב בין עולמות הידע במסגרת ההכשרה משקף ומממש את התפיסה המחוזית. הוא מאפשר למורים לרכוש כלים ומיומנויות להובלת שיח פורה, ובה בעת להעמיק בעולם התוכן המשותף המעסיק אותם.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה של מחוז דרום לומדים בחמש קהילות מחוזיות ממוקדות נושא. שתיים מהקהילות הן דיסציפלינריות – מתמטיקה ושפה, ושלוש נושאיות – הערכה, מוטיבציה ושיח דיאלוגי.

אופי הלמידה בקהילות המחוזיות הוא סדנאי וכולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידה של תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה, כל אלו בהתייחס לעולם התוכן של הקהילה. מסגרות הלמידה משתנות לאורך השנים:

 1. שנה א' – פיתוח מקצועי של 60 שעות: 30 בקבוצות הטרוגניות העוסקות בשיח פדגוגי פורה ו-30 בקהילות הנושאיות
 2. שנה ב' – פיתוח מקצועי של 30 או 60 שעות, לבחירת המורה

נוסף לכך, המורות המובילות זוכות לליווי אישי בבתי הספר על ידי מנחי הקהילות המחוזיות, המסייעים להן בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם בהקשר המקומי של הקהילה שהן מובילות ושל בית הספר.

 תהליכי ההכשרה אינם מתמצים במורים המובילים. מנהלי בתי הספר שהמהלך פועל בהם משתתפים אף הם בקבוצת למידה, הכוללת חשיפה לעקרונות המהלך ולשימוש בכליו בהקשר של תפקיד המנהל, ראייה מערכתית של המהלך בבית הספר ולמידת עמיתים עם מנהלים נוספים. למידת המנהלים מאפשרת להם להכיר את התפיסות והכלים של המהלך ולעשות בהם שימוש, וכן להתמודד עם סוגיות ואתגרים הכרוכים במימושו בבית הספר.

ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים שלהלן:

 • העצמת המורות המובילות, תמיכה בהן וליווי התפתחותן בבית הספר

 • שילוב המהלך בתוכניות העבודה השנתיות של בית הספר

 • הרחבת השיח הפדגוגי הפורה בכלל חדר המורות

 • הרחבת מעגלי השותפויות בתוך בית הספר

הצטרפות למהלך השקפה 

בתי ספר המעוניינים לפתח תהליכי שיח מקצועי פורה בקרב מוריהם כדי להוביל שינוי פדגוגי ולשפר את ההוראה בכיתות מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.

מנהלי בתי הספר והמורים המעוניינים מתבקשים להשיב ל"קול קורא" שמפרסם המחוז במהלך חודש מרץ ולהירשם באמצעות טופס מקוון. המנהלים והמורים המועמדים יזומנו על ידי המחוז ליום חשיפה סדנאי.

מחוז דרום והמעבדה