reddit rolex replicas for sale retain taking advancement.

goede kwaliteit diamond painting kits pakketten.

how many best sex dolls where made in us?
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best fake rolex review.

diamond art kit kits nederlands gratis verzending.

where to buy .child best sex doll for pedifiles?

דוחות הערכה

ראמ"ה: הערכת מהלך השקפה בשנת הלימודים תשע"ז

מאת: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה

"מורים מובילים מהלך השקפה" הוא מיזם שפותח על ידי משרד החינוך בשיתוף עם קרן יד הנדיב והוא החל לפעול במערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ו. מהות המהלך היא פיתוח שדרה של מורים מובילים אשר תנחה תהליכי פיתוח מקצועי מתמשכים של מורים עמיתים בבתי הספר.

המורים המובילים ימקדו את למידת העמיתים בניתוח ייצוגי הוראה, בחקר הפרקטיקה ובאתגרים הקונקרטיים בעבודתם, בזיהוי ובפיתוח דרכים לשיפורה. תוצרי למידתם של צוותי המורים יעמדו לרשות כלל המורים לשם טיוב ההוראה, הלמידה, שיפור הישגי התלמידים וציוניהם וקידום האקלים החינוכי והערכים בבית הספר.

ראמ"ה ליוותה את המהלך במחקר הערכה תוך שילוב של איסוף מידע איכותני ב- 15 בתי"ס ואיסוף מידע כמותי אשר כלל ראיונות עם מורים מובילים ועם המורים המשתתפים בצוותי הפיתוח המקצועי. בין הסוגיות אותן בחן מחקר ההערכה: אופן היישום של המהלך בבתי הספר; תהליכי ההכשרה, הליווי והתמיכה במורים המובילים; עמדות המורים המובילים וחברי הצוותים כלפי המהלך; תרומה נתפשת של המהלך להיבטים של אקלים חברתי ופדגוגי וההישגים הלימודיים בבתי הספר.

מחקר הערכה זה עשוי לעניין, פרט למובילי המהלך ולמשתתפים בו, את כלל העוסקים בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

0
355

הוספת תגובה:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *