השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

מתמודדים עם אתגרי ההוראה

מאת: עיבוד- טל כרמי

למה כדאי לך לקרוא?

מאמר זה יכול לסייע לקהילות העוסקות בחקר הפרקטיקה בכך שהוא מתאר מבנה ומאפיינים קונקרטיים של דיון המאפשר שיח פורה. הוא יכול לסייע גם לקהילות העוסקות בפיתוח פדגוגיות וחומרי הוראה בכך שהוא מציף את המתח הקיים בין פיתוח מקצועי לפיתוח תוצר.

מה מייחד קהילות למידה המקיימות שיח פורה? כיצד השיח הפורה יכול לעזור למורים לשפר את הפרקטיקה שלהם בכיתה?

המחקר של הורן וליטל דן בדיוק בשאלה הזו באמצעות בחינה של שתי קבוצות מורים: האחת בתחום האלגברה והאחרת בתחום השפה. החוקרות זיהו הבדלים באופי השיח שהתנהל בשתי הקבוצות, והן טוענות שהבדלים אלו משפיעים על הסיכויים שיש למורים לחוות פיתוח מקצועי משמעותי, ולשפר את האופן שבו הם מתמודדים עם בעיות הכרוכות בעבודתם.

מאמר זה עובד מתוך:

professional for resources and Routines: practice of problems to Attending). 2010. (J, Little., & I, Horn
.217-181), 1(47, Journal Research Educational American. interactions workplace’ teachers in l

המחקר מזהה כמה מאפיינים של שיח פורה:

1. תגובות המקרבות את הדיון לעיסוק בהוראה עצמה. בקבוצת האלגברה התגובות לבעיות שהועלו הובילו לעיסוק בדוגמאות ולחקירה שלהן, ואילו בקבוצת השפה מטרתן העיקרית של התגובות הייתה להמשיך בעבודה בהתאם לתכנון הראשוני. התגובות מהסוג הראשון הן תנאי מקדים לפיתוח יכולתם של המורים להתמודד עם בעיות ההוראה בעזרת העבודה הקבוצתית.
2. המורה שהעלה את הבעיה הוא שמוביל את השיחה עליה. בקבוצת האלגברה המורה שהציגה בעיה שחוותה היא שהובילה את השיחה, וכך התאפשר לה לבחון מחדש את בעייתה, להציע בעצמה פרשנויות חדשות ודרכי התמודדות, וכך לשפר את יכולת ההשפעה שלה על סיטואציות דומות בעתיד. לעומת זאת, בקבוצת השפה למורה שהציגה בעיה לא ניתנה ההזדמנות להוביל את השיחה, והפתרונות לבעיה הוצעו רק על ידי המורה שהובילה את השיחה. כך לא התאפשר למורה שהציפה את הבעיה לראות אותה מזוויות חדשות או לבחון בעצמה דרכים להתמודדות איתה.
3. התבססות על תכנית לימודים מוסכמת ועל שפה חינוכית משותפת. כיוון שקבוצת האלגברה התבססה בעבודתה על רכיבים אלו, המורים החברים בה לא נדרשו להתעכב עליהם, וכך יכלו להקדיש את מרב הזמן לעיסוק בבעיות ולשיפור הפרקטיקה. לעומת זאת, בקבוצת השפה המטרה הייתה מלכתחילה כתיבה של תכנית לימודים, ועל כן המורים נאלצו להקדיש את מרב זמנם לעבודה משותפת על תכנון השיעורים, ולא הספיקו להעמיק בבעיות שעלו במהלך העבודה.

0
851