מחוז דרוםמחוז דרום

מחוז דרום

מהלך "השקפה – מורים מובילים" פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז.

מטרת המהלך במחוז היא שיפור הלמידה בכיתות באמצעות שיפור מתמשך של ההוראה. מטרה זו מושגת באמצעות למידה והתפתחות מקצועית מתמשכת של מורים בקהילות למידה בית-ספריות, בשיתוף עם מורים עמיתים.

בשנתו השלישית של מהלך השקפה במחוז דרום פועלים 162 מורים המובילים קהילות למידה בית-ספריות ב-59 בתי ספר מאילת הדרומית עד אשדוד בצפון המחוז. המורים המובילים זוכים להנחיה קבוצתית ולליווי אישי של מדריכים מחוזיים ושל מנחים מטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

את מהלך השקפה במחוז מובילים זאב אלדר, המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז, וצופיה כהן ואילנית שוורץ, רכזות השקפה במחוז.

המעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהובלת פרופ' אדם לפסטיין וד"ר דנה ודר-וייס מלווה את המהלך ומובילה פיתוח ידע, כלים ומחקר. שירלי עופר מתאמת אקדמיה ובתי הספר.

תפיסת מהלך השקפה במחוז דרום

מהלך השקפה במחוז דרום משלב בין שני רכיבים: פיתוח מקצועי המבוסס על שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית והתמקדות בתחומים הנמצאים במקום גבוה בסדר העדיפויות של המחוז.

שיח פדגוגי פורה – המהלך מתבסס על ההבנה שהוראה היא תהליך מורכב, מסובך ובלתי צפוי. במהלך ההוראה נדרשת המורה להתייחס לריבוי של נסיבות, צרכים ואילוצים, לפענח במהירות מידע רב ולפעול על פיו. הדרך לפתח ולשכלל את היכולות הנדרשות היא למידה מקצועית מתמשכת של מורים באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית, ואלה מאפייניו:

 • ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתה.
 •  מעוגן בייצוגים עשירים של הוראה, למידה וחשיבה של תלמידים ומשתמש בהם כדי לבסס את הדיון.
 • מתמקד בבעיות, בסוגיות ובדילמות של הוראה ודן באופן ביקורתי בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפעולה.
 • נוקט עמדה חקרנית; שואף לתאר ולהבין טרם הערכה והצעת פתרונות.
 • מאזן בין תמיכה רגשית-חברתית לבין אתגור של רעיונות באופן כן.
 • ממסגר בעיות באופן שמזמן פעולה.
 • כולל נקודות מבט מרובות שיש מתח פורה ביניהן.

הכשרה וליווי מורים מובילים

המורים המובילים במהלך השקפה של מחוז דרום לומדים בשלוש קהילות מחוזיות ממוקדות-נושא. שתיים מהן דיסציפלינריות – מתמטיקה ושפה, ואחת נושאית – מוטיבציה ותהליכים פסיכופדגוגיים.
אופי הלמידה בקהילות המחוזיות הוא סדנאי. הוא כולל ניתוח ייצוגים מהשטח, למידת תכנים חדשים, התנסות בהנחיה ורפלקציה על ההנחיה – כל אלו בהתייחס לעולם התוכן של הקהילה. מסגרות הלמידה משתנות במשך השנים:
1. שנה א' – פיתוח מקצועי של 60 שעות: 30 בקבוצות הטרוגניות העוסקות בשיח פדגוגי פורה ו-30 בקהילות הנושאיות.
2. שנה ב' – פיתוח מקצועי של 30 שעות בקהילות נושאיות.
נוסף על כך זוכים המורים המובילים לליווי אישי בבתי הספר על ידי מנחי הקהילות המחוזיות. המנחים מסייעים להם בהטמעת עקרונות המהלך וביישומם בהקשר המקומי של הקהילה שהם מובילים ושל בית הספר.
תהליכי ההכשרה אינם מתמצים במורים המובילים. מנהלי בתי הספר שהמהלך פועל בהם משתתפים אף הם בקבוצת למידה, הכוללת חשיפה לעקרונות המהלך ולשימוש בכליו בהקשר של תפקידי המנהלים, ראייה מערכתית של המהלך בבית הספר ולמידת עמיתים עם מנהלים נוספים. למידת מנהלים מאפשרת להכיר את התפיסות ואת הכלים של המהלך ולהשתמש בהם, ואף להתמודד עם סוגיות ואתגרים הכרוכים במימוש המהלך בבית הספר.
ההכשרה והליווי מתמקדים בנושאים אלה:

 • העצמת המורה המובילה, תמיכה בה וליווי התפתחותה בבית הספר.
 • שילוב המהלך בתוכניות העבודה השנתיות של בית הספר.
 • הרחבת השיח הפדגוגי הפורה בכלל חדר המורים.
 • הרחבת מעגלי השותפויות בבית הספר.

התמקדות בנושאים מרכזיים למחוז

קהילות השקפה במחוז דרום מתמקדות בארבעה נושאים שהמחוז בחר בדיאלוג עם בתי הספר ושותפי תפקיד נוספים: מתמטיקה, שפה, שיח דיאלוגי ומוטיבציה. המיקוד מתבטא הן בהכשרת המורים המובילים המתבצעת בקבוצות הנושא והן בנושאי הקהילות הבית-ספריות שמנחים המורים המובילים.
במסגרת ההכשרה מונחות קהילות המורים המובילים בידי שני מנחים: מטעם המחוז, המתמחה בתחום התוכן של הקהילה, ומטעם המעבדה לחקר הפדגוגיה, המתמחה בקידום שיח פורה בקהילות. השילוב בין עולמות הידע במסגרת ההכשרה משקף ומממש את התפיסה המחוזית. הוא מאפשר למורים לרכוש כלים ומיומנויות להובלת שיח פורה, ובה בעת להעמיק בעולם התוכן המשותף המעסיק אותם.

הצטרפות למהלך השקפה

בתי ספר המעוניינים לפתח תהליכי שיח מקצועי פורה בקרב מוריהם כדי להוביל שינוי פדגוגי ולשפר את ההוראה בכיתות מוזמנים להגיש מועמדות למהלך השקפה.
מנהלי בתי הספר והמורים המעוניינים מתבקשים להשיב ל"קול קורא" שמפרסם המחוז לקראת פתיחת ההרשמה ולהירשם באמצעות טופס מקוון. המנהלים והמורים המועמדים יזומנו על ידי המחוז ליום חשיפה סדנאי ולראיון קבלה.

הצטרפו אלינו למהלך ההשקפה במחוז דרום בפייסבוק