קטלוג מאמרים

Oliver, Martin; Avramides, Katerina; Clark, Wilma; Hunter, Jade; Luckin, Rose; Hansen, Cecilie and Barbara Wasson (2017). "Sharing Teacher Knowledge at Scale: Teacher Inquiry, Learning Design and the Representation of Teachers' Practice". Teacher Development pp.1-18.

תגיות הערות תקציר

יש במאמר זה שילוב מעניין בין הכרה בחשיבות השימוש בייצוגי הוראה לטובת פיתוח מקצועי, לצד ביקורת על הסתמכות נרחבת מדי על ייצוגים, וקריאה למתן מקום לדרכים אחרות שהערך המיידי לעבודת המורה יישומי יותר.

המחברים טוענים כי העבודה עם ייצוגי הוראה-למידה כדי לתרום לשיפור מקצועי של מורים, אינה מניבה את התוצאות בהיקף ובמידה המצופה. לאחר סקירת ספרות בנושא, והסתייעות בשתי גישות תאורטיות: א. קהילות למידה מהפרקטיקה, ב. סוציומטריאליזם. פונים המחברים להציג שני חקרי מקרה מאנגליה ומשבדיה. על סמך מקרים אלו הם טוענים כי מורים מעדיפים ולומדים באופן הטוב ביותר יותר זה-מזה לא באמצעות ניתוח מופשט של ייצוגים, אלא בעזרת שיחה קונקרטית, בה הם מספרים אודות המתרחש בכיתה שלהם יחד עם החלפת חומרים בהם הם עושים שימוש בפועל בכיתה.

0
617