reddit rolex replicas for sale retain taking advancement.

goede kwaliteit diamond painting kits pakketten.

how many best sex dolls where made in us?
just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best fake rolex review.

diamond art kit kits nederlands gratis verzending.

where to buy .child best sex doll for pedifiles?

השקפה מחקרית ומאמרים מעובדים

השקפה מחקרית: תפסיקו להגיד מהמם

מאמר זה דן בתרומתם של קונפליקטים קוגניטיביים לקידום למידה והתפתחות מקצועית ומקנה כלים להובלת קונפליקטים פוריים כחלק מהשיח בקהילות השקפה.

0
1135

הוראה: מורכבת מבפנים, פשוטה מבחוץ

מאמר זה מביא הטענות העיקריות העולות מן מאמרו של דייוויד לאבּארי ומונה את האופנים שבהם מנסה מהלך השקפה מנסה להתמודד עם אתגרי ההוראה.

0
929

שיפור הפרקטיקה באמצעות יישום מתמשך של מחזורי למידה

כיצד ניתן להסתייע במחזור הלמידה לשיפור הפרקטיקה? המחשה של שלבי מעגל הלמידה תוך התאמות ממאמרה של ג'ין מקניף על מחקר פעולה.

ייצוג הולם: על תפקידם של ייצוגים בלמידה מהפרקטיקה

מאמר זה מבאר כיצד השימוש בייצוג מתועד מקדם למידת חקר בקהילה, וממחיש את יתרונותיו באמצעות השוואה לשימוש בנרטיב אישי ובהתבסס על השיח בשתי קהילות מורים.

מגשרים בין תאוריה ופרקטיקה: מורים חוקרים בכיתותיהם

מאמר זה מבהיר את הערך שבעריכת מחקרי מורים באמצעות שלוש דוגמאות למחקרים כאלו. נוסף על כך, המאמר מזמין אותך לפעול באופן חקרני כדי לשפר את הוראת המורים.

להוביל, להיתמך ומה שביניהם

מאמר זה מסייע בהבנת קשר החניכה שבין מנחת המורים המובילים לבין המורה המובילה.

לקראת פרדיגמת למידה חדשה: מפת דרכים של קהילת מורים

למידת חקר בקהילה: במאמר זה אנו מציגים כיצד מורה מובילה אחת וקהילה אחת צעדו בדרך זו, מתוך כוונה שקהילות נוספות יוכלו ללמוד מניסיונן.

הצג עוד